1574 Glippers bij de Poelschans

Tijdens het beleg van Leiden werd de Poelschans ter hoogte van de Poelwetering op de Rijnsburgerweg beurtelings door Leidenaren en Spanjaarden bezet.

Over de gevechten tussen Leidenaren en Spanjaarden op deze plek bestaan enkele literaire fragmenten.  Daaronder ook het verhaal van Leidse Glippers, vrouwen die met hun kinderen de ellende van de stad wilden ontvluchten op zoek naar eten. Ze werden ruw teruggestuurd door de bezetter.

Reconstructie uit 1967: De Poelschans was gebouwd midden op de Rijnsburgerweg ter hoogte van de Poelwetering. De Rijnsburgerweg was van strategische betekenis vanwege zijn verbinding met de weg van Den Haag naar Haarlem.

Gevechten bij de Poelschans

Den 15 Junij (1574) hebben de Vyanden comende met geweldiger hand vande Vos-kuyl aff, de Schansse, die de Burgers tot bevrydinghe vande Stad, ende de Kooltuynen, buyten de Reynsburgher poorte op de Poelbrugge ghemaeckt ende opgheworpen hadden, weder aff geloopen, ende inneghenomen, ende met haer volck ende Soldaten wel beset, ende veel stercker opgheworpen ende ghemaeckt.

Bron: Beschrijvinge der Stadt Leyden, 1614

Glippers op de Rijnsburgerweg?

Ten selven dage (…) twee Vrouwen met acht oft thien kinderkens, (…) comende byde Poel Schans, zijn sy vande Vyanden aenghegrepen, de welcken haerluyden de clederen boven den middel rontom haer lichaem affgesneden hebben (…) ende hebben haer alsoo met smaetheydt wederomme naer de Stad ghesonden, seggende (…) helpt daer die proviande op eten.

Bron: Beschrijvinge der Stadt Leyden, 1614